ΑΙΜΟΘΩΡΑΚΑΣ


 

Αιμοθώρακας:

Είναι η παθολογική κατάσταση, κατά τη οποία στην υπεζωκοτική κοιλότητα  υπάρχει αίμα (εικονα ).

Αν στην υπεζωκοτική κοιλότητα υπάρχει και αέρας , έχουμε αιμοπνευμοθώρακα.

Το αίμα μπορεί να προέρχεται από το πνευμονικό παρέγχυμα, από τα μεγάλα αγγεία της πνευμονικής  κυκλοφορίας, από την καρδιά, από την αορτή και τους μεγάλους κλάδους της , από τα μεσοπλεύρια ή τα έσω μαστικά αγγεία ή από τις  μεγάλες φλέβες του μεσοθωρακίου.

 

Αίτια :

Θλαστικά και διατιτραίνοντα τραύματα του θώρακα (κατάγματα πλευρών).

Επιπλοκή του αυτόματου πνευμοθώρακα (αιμοπνευμοθώρακας).

Αιματολογικές  διαταραχές ( χρήση αντιπηκτικών sintrom, salospir, plavix, iscover , κλπ).

Ρήξη αορτής, καρδιάς.

Παρακέντηση  υπό αντιπηκτική αγωγή.

 

Η πρόκληση αιμοθώρακα έχει ως άμεση συνέπεια την ελάττωση του κυκλοφορούντος αίματος η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καταπληξία ( Shock), και δεύτερον τη συμπίεση και ατελεκτασία του πνεύμονα.

Αντιμετωπιση

Αν η ποσότητα του αίματος στην υπεζωκοτική κοιλότητα  είναι μικρή , ο ασθενής τίθεται απλώς σε παρακολούθηση (με ακτινογραφίες θώρακος και  CT θώρακος).

Αν η ποσότητα του αίματος είναι μεγάλη,  ή αν υπάρχει αιμοπνευμοθώρακας, τοποθετείται   σωλήνας κλειστής  παροχέτευση  (Bullau) στο ημιθωράκιο. Eπιτυγχάνεται εκκένωση της υπεζωκοτικής κοιλότητας από το αίμα και έκπτυξη του πνεύμονα.

Αν η αιμορραγία συνεχίζεται, και η ποσότητα του αποβληθέντος αίματος είναι μεγάλη τίθεται ένδειξη χειρουργείου ώστε να ελεγχθεί η αιμορραγία .

Παροχέτευση αιμοθώρακα (Δε) με τοποθέτηση σωλήνα κλειστής παροχέτευσης (bulau).

 

 

 

Εκκένωση του αιμοθώρακα  με πλήρη έκπτυξη του πνεύμονα..

 

Banner
Banner